HOME 학과소개 교수진 소개 전임교수

전임교수

한상묵 프로필 사진

한상묵

 • 속 : 토목공학과
 • 연락처 : 054-478-7614
 • E-mail : smhan@kumoh.ac.kr

이진덕 프로필 사진

이진덕

 • 속 : 토목공학과
 • 연락처 : 054-478-7615
 • E-mail : jdlee@kumoh.ac.kr
홈페이지

이재준 프로필 사진

이재준

 • 속 : 토목공학과
 • 연락처 : 054-478-7616
 • E-mail : jhb365@kumoh.ac.kr

장일영 프로필 사진

장일영

 • 속 : 토목공학과
 • 연락처 : 054-478-7617
 • E-mail : jbond@kumoh.ac.kr

한희수 프로필 사진

한희수

 • 속 : 토목공학과
 • 연락처 : 054-478-7618
 • E-mail : hanhs@kumoh.ac.kr

방건준 프로필 사진

방건준

 • 속 : 토목공학과
 • 연락처 : 054-478-7619
 • E-mail : bhang.1@kumoh.ac.kr

고규현 프로필 사진

고규현

 • 속 : 토목공학과
 • 연락처 : 054-478-7620
 • E-mail : gyuhyungo@kumoh.ac.kr
홈페이지

노성진 프로필 사진

노성진

 • 속 : 토목공학과
 • 연락처 : 054-478-7621
 • E-mail : seongjin.noh@kumoh.ac.kr

김성겸 프로필 사진

김성겸

 • 속 : 토목공학과
 • 연락처 : 054-478-7622
 • E-mail : skim@kumoh.ac.kr

1